top of page

MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE

TË DHËNAT TUAJA JANË TË SIGURTA ME NE

GettyImages-583803329 (1).jpeg

Masat teknike dhe organizative në lidhje me mbrojtjen e të dhënave
personale për produktet Travelport

Masat dhe qasjet e specifikuara përdoren për qëllime të mbrojtjes së të dhënave personale nga Travelport Albania sh.p.k një shoqëri me pergjegjësi të kufizuar me seli në  Sheshin Skënderbej, Pallati i Kulturës, Tiranë, Shqipëri.

Travelport Albania është i autorizuar ta përditësojë rregullisht këtë dokument.

1. Dorëzimi i të dhënave personale
1.1. Lista e palëve të treta që janë në pozicionin e kontrolluesve të të dhënave personale dhe të cilëve u sigurohen të dhëna personale:

Për produktet Travelport+ dhe Smartpoint:​

 • Travelport International Operations Limited, një kompani me selinë e saj në Axis One, Axis Park, 10 Hurricane Way, Langley, Bershire, SL3 8AG, MB, e regjistruar nën Reg. nr 09726717.


Për produktin CETS:

 • Travelport Austria GmbH, Dresdner Strasse 81-85, 1200 Vjenë, Austri

 

Për produktet GOL IBE, GOL API, GOL Mobile, TripGate dhe Trip Manager:​

 • Travelport International Operations Limited, një kompani me selinë e saj në Axis One, Axis Park, 10 Hurricane Way, Langley, Bershire, SL3 8AG, MB, e regjistruar nën Reg. nr 09726717.

 

1.2. Lista e palëve të treta që janë në pozitën e përpunuesve të të dhënave personale dhe që pajisen me të dhëna personale:

Për produktet GOL IBE, GOL API, GOL Mobile, Menaxheri i Komisionit, Menaxheri i Udhëtimit:​

 • C.E.E. Group Travelport a.s., Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Pragë, Republika Çeke, Reg. nr 06032575

 • Travelport Slovakia s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, Sllovakia, Reg. nr 35916591

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Shtetet e Bashkuara të Amerikës

 • Zendesk, Inc, 1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103, Shtetet e Bashkuara të Amerikës

 • Atlassian Pty Ltd, Niveli 6, 341 George Street, Sydney, NSW 2000, Australi

 • Instago Sagl, Vicolo dei Calvi 2, 6830 Chiasso, Zvicër

 • Dhe programues dhe kontraktorë të tjerë të përfshirë në zhvillimin dhe mbështetjen e produktit.

 

Rezervimi i biletave të fluturimit dhe biletave të trenit

 • Travelfusion Limited, numri i regjistrimit të kompanisë 03880175, vendi kryesor i biznesit të së cilës është në Unit 3.01, The Wenlock Building, 50-52 Wharf Road, London N1 7, UK

 • Dhe programues dhe kontraktorë të tjerë të përfshirë në zhvillimin dhe mbështetjen e produktit.


Rezervimi i mbulimit të siguracionit

 • TRAVEL SUPPORT SYSTEMS s.r.o., Leitnerova 975/32, Staré Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, Reg. nr 27670791

 • ERV pojišťovna, a.s., Křižíkova 237/63a, Praha 8 - Karlín, 186 00, IČO 49240196


Rezervimi i akomodimit

 • Travelport International Operations Limited, një kompani me selinë e saj në Axis One, Axis Park, 10 Hurricane Way, Langley, Bershire, SL3 8AG, MB, e regjistruar nën Reg. nr 09726717.

 • Dhe programues dhe kontraktorë të tjerë të përfshirë në zhvillimin dhe mbështetjen e produktit.


Për produktet e eStreaming API, eStreaming Pipe, Air Cache, GEM, GRM, RDP, Go-Link, TCP:​

 

 • C.E.E. Group Travelport a.s., Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Pragë, Republika Çeke, Reg. nr 06032575

 • Travelport Slovakia s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, Sllovakia, Reg. nr 35916591

 • Global Travel Solutions, një ndërmarrje private me zyrë të regjistruar në: Dniprovska Naberezhna, 14-A, zyra 218/220, Kati 2, Kiev 02095, Ukrainë. Numri i regjistruar i caktuar për personin juridik sipas regjistrit është 36159354.

 • Atlassian Pty Ltd, Niveli 6, 341 George Street, Sydney, NSW 2000, Australi

 • Zendesk, Inc, 1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103, Shtetet e Bashkuara të Amerikës

 • Dhe programues dhe kontraktorë të tjerë të përfshirë në zhvillimin dhe mbështetjen e produktit.


Për produktet CEE Repricer, GalileoTerminal.com, Queue Processor dhe Itinerary CEE (#ITIN):​

 • C.E.E. Group Travelport a.s., Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Pragë, Republika Çeke, Reg. nr 06032575

 • Travelport Slovakia s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, Sllovakia, Reg. nr 35916591

 • Zendesk, Inc, 1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103, Shtetet e Bashkuara të Amerikës

 • Dhe programues dhe kontraktorë të tjerë të përfshirë në zhvillimin dhe mbështetjen e produktit.


Për faturimin dhe regjistrimin/administrimin e kontakteve të biznesit:​

 • Citrix Systems, Inc, 851 Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, FL 33309, USA

 • The Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA

 • Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores CA, 94065, USA

 • Fakturoid s.r.o., V pláni 532/7, 142 00 Praha 4, Czech Republic, Reg. nr 04656679

 • mikonboard s.r.o., Biskupcova 1653/27, 130 00 Praha 3, Czech Republic, Reg. nr 24805530

 • Integromat s.r.o., Voctářová 2449/5, 180 00, Praha 8, Czech Republic, IČO 29152861

2. Parimet e përpunimit të të dhënave personale

Brenda Travelport Albania ne kemi zbatuar dhe sigurojmë parimet e mëposhtme:​

 • Krijimi dhe zbatimi i një sistemi aksesi duke menaxhuar informacionin.

 • Sigurimi i sistemeve të informacionit, internetit dhe e-mail.

 • Sigurimi i aksesit, besueshmërisë dhe integritetit të të dhënave.

 • Mbrojtja e informacionit dhe rezervimi.

 • Shkëmbimet e informacionit me një palë të tretë mund të kryhen vetëm në bazë të ligjit në fuqi ose në bazë të një kontrate të lidhur.


3. Masat teknike dhe organizative
3.1. Rregullat për autorizimin e përdorimit të produkteve

 • Produktet e Travelport mund të përdoren vetëm nga kompani dhe/ose individë bazuar në një marrëveshje të vlefshme përdoruesi.

 • Pas përfundimit të një marrëveshjeje përdoruesi, produktet e Travelport dhe aksesi i përdoruesit do të çaktivizohen.

 • Produktet e Travelport kanë detaje unike të autorizimit, të cilat janë të lidhura me produktin (produktet API) dhe/ose përdoruesit specifikë (aplikacionet Desktop).

 • Përdoruesve u janë caktuar emrat e përdoruesve dhe menaxhojnë fjalëkalimet që korrespondojnë me kriteret e sigurisë për numrin e karaktereve, llojet e karaktereve dhe përsëritjen e fjalëkalimeve.

 • Llogaritë dhe qasja në to bllokohen automatikisht pas disa përpjekjeve të pasuksesshme për akses.

 • Regjistrimet dalin automatikisht pas një periudhe të caktuar pasiviteti.

 • Përdoruesit kanë nivele të ndryshme autorizimi, të cilat kufizojnë aksesin e tyre në të dhëna specifike në lidhje me pasagjerët.

 

3.2. Siguria dhe komunikimi i softuerit

Për të gjitha produktet:

 • Komunikimi është i koduar përmes teknologjisë SSL.

 • Travelport siguron testimin e rregullt dhe vlerësimin e efektivitetit të masave teknike dhe organizative të zbatuara për të garantuar sigurinë e rrjetit.


Për produktet Galileo GDS dhe Smartpoint:​

 • Produktet operohen në përputhje me standardin PCI DSS, dhe për këto arsye kërkesat minimale për instalim janë si më poshtë:

 • Versioni i sistemit operativ Microsoft Windows 7+SP1 ose më i lartë

 • Microsoft .NET Framework version 4.6.2 ose më i lartë

 • Aplikacioni Travelport Smartpoint në versionin 7.5 ose më të lartë

 • ​Klienti Galileo SSL për komunikim të koduar SSL në versionin 3.0.0 ose më të lartë.


Për produktet GOL IBE, GOL API, GOL Mobile, GalileoTerminal dhe TripGate dhe Trip Manager:​

 • Këto produkte operohen në përputhje me standardin PCI DSS.

 • Produktet operohen në një mjedis pritës të sigurt.

 • Serverët që sigurojnë funksionalitetin e produktit janë të siguruara me mure zjarri.

 • Depot e të dhënave janë në dispozicion vetëm për personat e autorizuar.

 • Bazat e të dhënave të pseudonimizuara përdoren për zhvillimin e produktit.


Për të gjitha produktet e tjera:

 • Produktet operohen në një mjedis pritës të sigurt.

 • Serverët që sigurojnë funksionalitetin e produktit janë të siguruara me mure zjarri.

 • Depot e të dhënave janë në dispozicion vetëm për personat e autorizuar.

 • Bazat e të dhënave të pseudonimizuara përdoren për zhvillimin e produktit.

3.3. Prerjet

Për produktet Travelport+ dhe Smartpoint:

 • Operacionet me rezervime në Travelport+ regjistrohen në këtë sistem me histori me nënshkrimin e përdoruesit që ka bërë ndryshimin e veçantë.

 

Për të gjitha produktet e tjera:

 • Aktivitetet e produkteve, përdoruesve  regjistrohen në regjistrat e transaksioneve.

3.4. Autorizimi i personave për të trajtuar të dhënat personale

 • Vetëm personat e autorizuar nga Travelport mund të shikojne të dhënat personale.

 • Për kryerjen e aktiviteteve të tilla si Help Desk (ndihma me rezervime), suporti i IT (instalimi dhe krijimi i aksesit), Produktet  (regjistrimi i agjencive dhe aksesi i përdoruesit), etj., personat e besuar kanë akses në sistemet e nevojshme për krijimin e llogarive dhe sigurimin nga akseset e paautorizuara.

 

3.5. Trajnimi

 • Të gjithë personat që marrin pjesë në përpunimin e të dhënave personale trajnohen në lidhje me metodat dhe procedurat e mbrojtjes së të dhënave personale. 

bottom of page